1/5

6310B 트랙형 톱밥-우드칩 제조기 

- 생산 능력 

시간당 최대 250톤

(*시간당 생산 능력은 작업 환경 및 장비 상태에 따라 차이가 날 수 있습니다.)

- 엔진                        

1050HP (마력)

- 장비 크기              

길이 12.42m x 너비 2.99m x 높이 3.66m (운송시)

- 장비 무게              

약 39톤 (차이가  날 수 있음)

<장비 동영상>

CONTACT

 

 

코리아피터슨

경기도 안양시 동안구 경수대로 430

Tel. 070-4189-6520

Fax. 070-4189-6521

E-mail: korea@peterson.kr

FOLLOW US

  • 로고.PNG
  • peterson_v_blue_bg.png