1/3

4300B 견인형 톱밥제조기-우드칩제조기 

(장비 1대로 톱밥 우드칩 모두 생산 가능)

- 생산 능력

시간당 최대 120톤 우드칩 생산

시간당 최대 60톤 톱밥 생산

(*시간당 생산 능력은 작업 환경 및 장비 상태에 따라 차이가 날 수 있습니다.)

 

-엔진                        

765HP (마력)

 

-장비 크기              

길이 10.99m x 너비 2.55m x 높이 3.67m (운송 시)

 

-장비 무게              

23.586톤 (차이가  날 수 있음)

 

↑ 국내 재선충 감염 소나무 파쇄 동영상↑

CONTACT

 

 

코리아피터슨

경기도 안양시 동안구 경수대로 430

Tel. 070-4189-6520

Fax. 070-4189-6521

E-mail: korea@peterson.kr

FOLLOW US

  • 로고.PNG
  • peterson_v_blue_bg.png