1/5

BT60C 트럭탑재형 살포기

 

- 시간당 처리 능력              

최대 46,000ℓ / 46m³(지형조건에 따라 차이가 있음)

- 유압 탱크 용량                  

360L

- 장비 크기                            

길이12.19m x 너비 2.59m x 높이 3.87m

- 장비 무게                            

17.237톤(차이가  날 수 있음)

<장비 사진>

CONTACT

 

 

코리아피터슨

경기도 안양시 동안구 경수대로 430

Tel. 070-4189-6520

Fax. 070-4189-6521

E-mail: korea@peterson.kr

FOLLOW US

  • 로고.PNG
  • peterson_v_blue_bg.png